Alışveriş Sepeti

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Yukarı

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni ve buna ilişkin vereceğiniz veri işleme ve paylaşım izni, Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. HanSpace No:24 Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Rıza Özgür ARAS(“SARARUGZO”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki yükümlülüklerine istinaden hazırlanmıştır. Bu metinle, kişisel verilerinizin SARARUGZO tarafından işlenmesi ve aktarılması konusunda KVKK kapsamında gerekli aydınlatmanın yapılması amaçlanmaktadır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

SARARUGZO çalışanlarının tümü, mesleki varlıklarını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için katıldıkları çeşitli toplantı, konferans, seminer, potansiyel iş görüşmesi ve müvekkil görüşmesi gibi organizasyonlarda paylaşılması (alenileştirmesi) sonucu edindiği ad, soyadı ve e-posta adresi verilerini KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlemektedirler. Bu e-posta mesajının alıcıları tarafından hâlihazırda SARARUGZO çalışanları ile paylaşılmış olan ad, soyadı ve e-posta adresi bilgileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere e-posta mesajı formatında;

 • Mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmesi,
 • Çeşitli konularda yazılan bülten ve makalelerin gönderilmesi,
 • SARARUGZO tarafından düzenlenen veya düzenlenmesinde SARARUGZO ’un katkısı olan çeşitli seminer ve eğitimlere katılım için davet ve bilgilendirme gönderilmesi ve
 • Resmi tatil, özel gün ve bayramlara ilişkin tebrik mesajı gönderilmesi
  amaçlarıyla işlenmektedir.

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILMAKTADIR?

SARARUGZO, yukarıdaki amaçlarını yerine getirebilmesi için kişisel veiyi anlaşmalı bilişim şirketi ile paylaşır. İçeriği tarafımızca belirlenen e-posta mesajları, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, yalnızca iletim amacıyla yine anlaşmalı bilişim şirketi vasıtasıyla e-posta adresinize gönderilmektedir.


III. Kişisel verileriniz ne süreyle işlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK’nın 7/1 hükmü uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya sizin herhangi bir zamanda yapacağınız talep üzerine, tarafımızca silinecek ve yok edilecektir.

IV. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
 • Bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

V. Veri sahibi olarak haklarınızı ne şekilde kullanabileceksiniz?

Yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak üzere yapacağınız taleplerinizi (i) yukarıda yazılı adrese ıslak imzalı olarak bizzat elden / noter vasıtasıyla / iadeli taahhütlü posta ile veya (ii) info elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, mobil imzanızı ya da SARARUGZO’a daha önce bildirilen ve SARARUGZO ‘un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz. SARARUGZO, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

YETKİLİ

AD SOYAD İMZA